AZ INTUÍCIÓ TÍPUSAI

2013.04.28 21:37

Az intuíciónak létezik néhány olyan típusa is, amelyet az ember is használ.

Ezek  a tudományos intuíció, az alkotói intuíció, a veszélyre figyelmeztető intuíció, és a Magasabb ideák fogadását elősegítő intuíció.

Az intuíció lehet: távoli és közeli is vagyis, amikor az egyik ember képes előre látni azokat a történéseket, amelyek a távoli jövőben fognak megtörténni, a másik ember pedig, aki közeli intuícióval rendelkezik, az képes előre látni a közeli napokban megtörténő eseményeket.

Ebből adódóan következik: hogy a közeli intuíció a fizikai, az éteri és az asztrális világ érzékelésén, a távoli intuíció pedig a finomabb energiák érzékelésén alapszik.

Ezen kívül az emberi intuíció számos fejlettségi fokot tartalmazva, Szintekre is tagolódik, ezért lehet minőségi vagy kevésbé minőségi az információ.

Az intuíció az egyén előző életeiben felgyűjtött sajátos tudásán alapszik, amely lehetővé teszi annak a „tudását”, hogy egy adott történésnek, cselekménynek vagy folyamatnak mi lesz az eredménye.

Az intuíció megelőzi az időt. (Az üzletember például előre megérezheti, hogy egy adott üzlet sikeres lesz-e vagy sem. Ez az előre látás a lélek előző életeinek a tudásán alapszik).

Minden egyes történés és folyamat felgöngyölítésére bizonyos időre van szükség, viszont az intuíció, mint egy magasabb Szintű és finomabb energia típus, képes kikerülni az idő tényezőjét és képes meglátni a cselekvések eredményét is.

Ez bármelyik előre látásnál egy nagyon fontos momentum.

Ha a világokban létező általános intuícióról beszélünk, akkor ki kell emelnünk az élő létformákkal kapcsolatos öt alapvető típust:

  1. Az emberi intuíció: amely csak az egyén saját életével kapcsolatos.
  2. Az emberi intuíció: amelyek természeti jelenségekkel és a társadalmi élettel kapcsolatosak.
  3. Az Égi Tanítók vagy az Irányítók intuíciója.
  4. Az ISTEN Felsőbb Lényeinek intuíciója.
  5. Az állatok intuíciója.

Most külön- külön áttekintjük a fentebb felsorolt intuíció fajtákat.

1.Legelőször is, meg kell jegyeznünk, hogy az emberben az intuíció képessége a magasabb rendű finomenergiák meglétén alapszik.  Az ember ezeket az energiákat  bizonyos meghatározott életvitel által, még az előző testet öltéseiben gyűjtötte fel. Idegi megrázkódtatások, stressz, vagy a tudat bizonyos feltétetek által való aktivizálásakor ez az energia áthatol az ember programjába.

Vagyis hozzákapcsolódik a finomenergetikai síkon található jelen életre adott programhoz.

A fizikai agy hozzákapcsolódik a saját programjához, amelynek alapján az ember már előre értesül a szituáció várható eredményéről. De ahhoz, hogy az adott érintkezés megtörténjen, ahhoz erőteljes energiára van szükség. A stresszes időszakokban, amikor nagy mennyiségű energia kerül kibocsátásra/szabadul fel, akkor az ember olyan, mintha ezáltal megvilágosodna, vagyis képes bepillantani a jövőjébe. Pontosan ez által az erőteljes energia által történik a jövőbeli eredmény meglátása.

Habár az intuíció lehetővé teszi a program végleges eredményének a meghatározását,  ezt az ember azonban nem képes a maga számára megfelelő irányba megváltoztatni.

Az eredményt csak enyhíteni lehet. De ez a jövőben negatív következményeket eredményez. Ha az egyén enyhíti a megtapasztalandó szituációk nehézségi fokát, akkor ennek eredményeképpen hiány keletkezik a lélek által felgyűjtendő minőségekben/tulajdonságokban, amely új, nehéz életszituációk hozzáadását fogja eredményezni.

Ez a lélek-matrica sejtjeinek/celláinak meghatározott energiával való feltöltése miatt szükséges. Ha az embernek meghatározott energia minőségekkel/tulajdonságokkal kell feltöltenie a lélek-matricáját, akkor az adott munka alól nem térhet ki, mert az élet nehézségei elől való kitérés csak még jobban beleviszi őt a szenvedésekbe.

Ezért a Felsőbb Tanítók semminek sem ajánlják az enyhítését, és az elvetését, mert jobb mindent úgy teljesíteni, ahogy az elő van írva.

Ha az intuíciónak a programmal való érintkezéséről beszélünk, akkor az összekapcsolódásuk csak a program ellenőrző pontjainál, vagyis a fő eseményeknél lehetséges.

Az alapvetően fontos eseményeken kívül a programban még számtalan másodlagos esemény is található.

Az ellenőrző vagy a másodlagos pont  nem más, mint valamilyen programozott és kódba kódolt esemény.

A másodlagos pontok, vagy események, különböző variánsként is adhatók, vagyis számtalan lehet belőlük, és amelyek kikerülhetők.

Az ellenőrző pontok azok a szituációk, amelyeket az ember az élete folyamán nem tud kikerülni. Bármilyen utat is válasszon, akkor is keresztülhalad rajtuk.

A másodlagos események sematikusak és csak akkor nyilvánulnak meg, miután megtörténnek az ember által való választások.

Ezért hozzájuk nem lehet csatlakozni. Az intuíció csatlakozása csak a program alapvető főbb pontjainál, az ember életének fontos momentumaiban lehetséges.

Nem minden ember rendelkezik az egyéni programjához kapcsolódni képes intuícióval. Az ember lelki raktárában szükséges az erős és tiszta energiák megléte.

Csak ezek az energiák képesek bizonyos körülmények, emóciók, valamint stressz hatása által utat törni az ember tudatán keresztül az egyén programjának a fő pontjaihoz, és képesek „látni” a beléjük kódolt eseményeket.

A fejlődés alacsony Szintjén az intuíció nem irányítható. Viszont amikor az ember lelke eléri a megfelelő fejlettségi Szintet, akkor már képessé válik azt az akarata szerint irányítani, így az intuíció hűséges segítőjévé válik.

Ezért ahhoz, hogy az emberben elkezdjen működni az intuíció, ahhoz szükségszerű, hogy a lelkében bizonyos energia típusok felgyűljenek, valamint önmagát megfelelő módon felépítse.

Mindenben és mindenhez a lélek munkája szükséges, mert a képességek nem jelennek meg a semmiből és az ISTEN által sem kerülnek adományozásra a semmiért. Viszont az ISTEN az ember minden egyes inkarnációjában lehetőséget ad a számára, hogy felgyűjtse magába az ilyen vagy olyan képességnek a csíráját vagy folytassa a már elkezdett képességek fejlesztését.

2. Az ember intuíciója, amely lehetővé teszi a társadalmi lét történéseinek a láttatását, abban nyilvánul meg, hogy az egyén a jelen életében kiépít egy kapcsolati csatornát a valamilyen társadalmi réteget vezető Irányító komputerével.

A komputerben megtalálható az adott társadalmi réteg programja, és az Irányító adhat bizonyos információ töredékeket, amelyeket a tanítvány életképekként érzékel.

 A második módszer segítségével az ember hozzákapcsolódik valamilyen jövőbeli esemény hologramjához. Ezek a finomenergetikai síkon létező jövőbeni események reális felépítményei.

Ez abból a célból történik, hogy az emberek gondolkodását a Fentiek számára szükséges irányba tereljék. De ahhoz, hogy az ember hozzákapcsolódjon az általános programhoz, ahhoz bizonyos meghatározott energia minőségeket/tulajdonságokat kell felgyűjtenie a lelkében, amely energiáknak eléggé erős erőpotenciállal kell rendelkezniük.

Az ilyen társadalmi jellegű intuíciót mesterségesnek lehet tekinteni, mert a Fentiek engedélye nélkül egyetlen egy ember sem képes hozzákapcsolódni az általános programokhoz, de még a saját Irányítójukhoz sem.

Még az is előfordul, hogy az egyén közvetlenül a saját Égi Tanítójától, akivel jól kiépített a kapcsolata, kap az eljövendő eseményekről információt. Ő az eljövendő eseményekről vagy álomban vagy valamilyen képszerű látomásokban kap  információt.

Ha az események globális jellegűek, akkor a társadalmi szituációk leolvasását az adott ember Felsőbb Vezetője továbbítja, vagyis az embernek a saját Irányítóján keresztül, egy magasabb síkhoz való hozzákapcsolása történik.

Ez abból a célból történik, hogy arra kényszerítsék az embert, hogy meglássa azt is ,ami a fizikai síkú látása mögött létezik, valamint arra is , hogy elkezdjen a finomenergetikai világok felett elmélkedni.

Adott esetben az egyén magasabb síkhoz való hozzákapcsolása is, az előző életeinek meghatározott irányú munkáján alapszik.

Ha az ember a finomenergetikai síkon nem építi fel magát megfelelő módon, és nem növeszt elegendő energia potenciált, akkor még abban az esetben sem, ha a programjában létezni fog az ember csoportok általános programjához, vagy a Felsőbb síkhoz való hozzákapcsolódás variánsbeli lehetősége, sem lesz képes felhasználni az adott lehetőséget.

Az embernek lehet dalszöveget és zenét is adni, de ha nem fejlődött ki a hallása, akkor a kapott lehetőséget – a dal eléneklését- nem fogja tudni megvalósítani.

3. Az Égi Tanítók és az Irányítók intuíciója: az ember viselkedésének előrelátása ( csak az egyik oldaláról fogunk beszélni, habár sokkal magasabb Szintű intuícióval is rendelkeznek, amely csak az ő világukat érinti) legfőképpen az emberi viselkedésnek az ismeretén alapszik.

Az intuíció minden esetben tudás, és az intuíció a tudáson alapszik.

Az emberi viselkedés meghatározott sablonokból tevődik össze. Csak az első ránézésre tűnik úgy, hogy a viselkedésünk végtelen számú variánssal rendelkezik.

De a Fentiek tisztában vannak azzal, hogy a viselkedés csak a meghatározott cselekvések összessége. És minden egyes cselekvés valamilyen eredményhez vezet. Itt az emberi viselkedés matematikája működik.

Ha az „a”-t egyesítjük a „b”-vel, akkor egyféle eredmény kapunk. Ha az „a” és  a „k” egyesül, akkor más lesz az eredmény, ha az „a” és a „c”, akkor is teljesen más eredményt kapunk stb.

De mindezek teljesen kiszámítható lépések, mint a sakkban, ahol minden egyes figura számára meg van határozva a lépési lehetőség. A ló csak ily módon léphet, és a futónak is meg vannak határozva a lépési lehetőségei.

Az embereknél is hasonlóan működik, csak a lépésekben lehetnek variánsok is, ezért aztán minden összetettebbé/nehezebbé válik. De csak az emberek számára nehezebb és nem a Fentiek számára. Ezért minden egyes cselekvés és szituáció az ismert folyamatoknak az időben való kibontakozása.

Az adott szituációban az ember két-három variánsbeli viselkedés közül választhat.

Általában csak ennyiből és nem többől. Ezért már minden ki van dolgozva és minden lejátszott. Az ember viselkedési- és szituációbeli  sablonok szerint él, és a saját alacsony szintű értelmének köszönhetően nem is tud kilépni belőlük. Csak a nagyon fejlett egyének képesek valami újat vinni a viselkedésükbe.

Az az Irányító, aki a tanítványát vezeti az életben, az mindarról tud, amin keresztül kell mennie a gyámoltjának. De arra, hogy beleavatkozzon magába a programba, arra Neki nincsen joga.

Más tanítványokkal rendelkező Égi Tanítóknak is rendelkezniük kell a Felsőbb intuícióval ahhoz, hogy figyelemmel kísérjék azon többi ember viselkedését, akik a tanítványaikkal együtt részt vesznek valamilyen eseményben, és hogy képesek legyenek előre látni a történések végkimenetelét.

Az Égi Tanítóknak is rendelkezniük kell kettős intuícióval:  az alacsonyabb sík intuíciójával, hogy előbbre vigyék az emberiséget valamint, hogy még idejében képesek legyenek véget vetni a szükségtelen eseményeknek, és a saját Szintjük intuíciójával, hogy a saját világukban önmaguk is képesek legyenek a minél gyorsabb előre menetelben.

4. Ami az ISTEN birodalmában fejlődő Lények intuícióját illeti, számukra az intuíció sajátos jelentőséggel bír, mivel segít nekik a Magasabb világokban a helyes fejlődési irány kiválasztásában.  Az alacsonyabb Szinten levő Lények intuíciója segít a felsőbb síkokról továbbított ideák felfogásában, és  azok pontos megvalósításában.

A Felsőbb Szintű Egyéneknél az intuíció az idő folyamán átalakul a jövőbe látás adományává, amely képesség a jelen időben néhány cselekvésből vagy eseményből pillanatok alatt képes kiszámítani az adott ember vagy Lény számára a legvalószínűbb eredményt.

A negatív Lények nem rendelkeznek intuícióval, és ezért a számukra a megvalósításra közvetíttet ideák átadása is másképpen történik.

Forrás: www.higher-world.com