AZ EMBER LÉTREHOZÁSA

2014.11.28 15:45

 

Ha felelevenítjük a Föld történelmét, akkor szembesülünk azzal a ténnyel, hogy hol megjelentek rajta a civilizációk, hol pedig eltűntek, és minden egyes civilizáció ember formában létezett, viszont energetikai felépítésében mindegyik különbözött az előző civilizáció képviselőitől. Az emberi forma, mint ahogy ezt nekünk a Fentiek mondták, nem a földi forma evolúciójának az eredménye. Hanem az ISTEN, és az Ő munkatársainak – a Felsőbb Tervezők alkotói kutatásainak az eredménye.

A jelenlegi forma, amelyben az ember a jelen időben is létezik, nem került rögtön létrehozásra. Az Égiek hosszú időn keresztül folytattak kísérleteket, kerestek, kutattak, gyártottak prototípusokat, hibáztak stb. Egy tökéletes formát nem lehet rögtön megalkotni. Csak a keresés teszi lehetővé a kívánt eredményhez való közelítést.

Az emberhez hasonló lény formája, végül is az ISTEN elképzelései eredményeképpen lett kiválasztva. Prototípusként, a fizikai matéria Hierarchjának az irányítása alatt álló- magasan fejlett materiális civilizáció emberszerű lényének a formáját választotta. A Mi ISTENÜNK négy materiális világegyetemet és számtalan finomenergetikai világot irányít.

A materiális világokat irányító Hierarch, nincs alárendelve a Mi ISTENÜNKNEK, vagyis a matéria fejlődésében a saját fejlődési irányát követi. Az emberszerű lények (idegen civilizációk képviselői) a fentebb említett Hierarch irányítása alatt lettek létrehozva.  Az adott formák matériája magas szintű tökéletességet ért el, amely lehetővé tette a számukra, hogy a magas energia potenciálú világokban hosszú időn keresztül létezhessenek, valamint a saját belátásuk szerint képesek legyenek a más formákba való transzformációra is. Természetesen az ember bármely más formában is létezhetne a Földön. A fejlődéséhez szükséges külső buroknak nincs jelentősége, hiszen bármely más formában is megtervezésre kerülhetett volna a Fentiek számára szükséges funkciók létrehozása. De az ISTEN végül is pont ezt az emberhez hasonló lény formáját választotta, összekötvén vele bizonyos  távlati elgondolásait.

Mivel az ISTEN és a világai az energetikai létsíkhoz tartoznak, vagyis a Világegyetem Szellemi Rendszeréhez, viszont a materiális testeket/burkokat csak a Kozmosz Materiális Rendszerei képesek létrehozni, ezért az ISTEN megbízta a Felsőbb Materiális Rendszert azzal a feladattal, hogy a fizikai világa számára alkossa meg az emberi formát.

Miben különbözik az ISTEN materiális világa, és jelen esetben a Föld, a Felsőbb Materiális Rendszer materiális világaitól? Hiszen akár egy az egyben is át lehetett volna venni Tőlük a kész emberszerű formákat, és fel lehetett volna használni a mi világunkban. De ez lehetetlen volt, éspedig abból az okból kifolyólag, hogy maga a matéria is rendelkezik fejlettségi Szintekkel, amely ez által megszabja a matéria számára: az energetikai mutatókat, a jellemzőket, a minőségeket és a tulajdonságokat is. Amire az egy adott fejlettségi Szinten levő matéria képes, arra már a másik fejlettségi Szinten levő matéria képtelen. Ezért is lehetetlen beleilleszteni a Magas Szintű matéria tulajdonságait az alacsony Szintű matériába.

A matéria fejlettségi Szintje- konkrét energia frekvenciának felel meg, amelyen keresztül történik a fejlődése, vagyis megfelel bizonyos meghatározott erő jellemzőknek. A matéria Szintjének energetikai jellemzői határozzák meg a matéria sajátosságait/tulajdonságait, és az a matéria, amely képes létezni egy adott Szinten, képtelen lesz egy másik Szinten való létezésre (kivételt képeznek az egymással határos/ vagy köztes Szintek): mert vagy megsemmisítésre kerül a magasabb energiapotenciálú másik világ által, vagy saját maga semmisíti meg a másik világot a saját magasabb erőpotenciálja következtében, attól függően, hogy milyen nagyságú az energiapotenciál különbség a két matéria között.

Ezért az emberi formát, a történelem előtti korszakban, földi világ matériájának az energiapotenciáljának megfelelően kellett megszerkeszteni, amely abban az időben, vagyis a történelem előtti korszakban létezett.

Az embert két Rendszer teremtette: a Materiális Rendszer hozta létre a fizikai testet, a Szellemi Rendszer – alkotta meg a lelket, külön egymástól. A fizikai test és a lélek egyesítése később történt. Az első emberi formák még nagyon alacsony energia frekvencián való munkára lettek megtervezve, ezért maga a forma is durva kinézetű volt. Az „ős”ember kinézete mellőzött minden esztétikát és primitívek voltak a mozdulatai is. A kezdeti „ős” léleknek a kezdeti fizikai formával való egyesülése hozta létre, az első gondolkodni képtelen és érzések nélküli embert.

A Fentiek először megalkották a lelket, amelyet semmilyen minőséggel és tulajdonsággal sem ruháztak fel, majd behelyezték a kezdeti fizikai formába. Ezek lettek a materiális síkon egymással kommunikáló emberszerű lények. Ezek a lények a Föld terméseivel és különböző más élőlényekkel táplálkoztak, de mivel nem rendelkeztek komoly életprogrammal, ezért a lelkük nem a Fentiek elvárásainak megfelelő minőségeket/tulajdonságokat gyűjtötte fel, amely idővel akár az ember eltűnéséhez is vezethetett volna.

Ezért a Materiális Rendszer a későbbiekben elkezdte kísérleteit a külső forma/ fizikai test konstrukciójának a tökéletesítése céljából. Ennek eredményeképpen lett létrehozva egy érzésekkel felruházott biológiai struktúra.

Az érzéseknek köszönhetően, az ember képessé vált a másokkal való kommunikációra, valamint a külvilággal való energiacsere folyamat megvalósítására is. Így kezdődött a lélek fejlődése, lassan de minőségben. Ezen kívül, az emberi formának reprodukálnia kellett önmagát, önmagához hasonló lényeket kellett létrehoznia, vagyis szaporodnia kellett. A materiális burok olyan programokat kapott, amely segítette az embert a további fejlődésében.

Természetesen a materiális forma létezhetett volna akár lélek nélkül is, egy adott programmal való egyesülés által is, de ebben az esetben az eredmény egy biológiai robot lett volna. Amely ugyan úgy képes lett volna a mozgásra, a szaporodáson keresztül más testekbe való átalakulásra, de ebben az esetben a Szellemi Rendszer nem jutott volna hozzá a számukra szükséges energetikai formákhoz – vagyis lelkekhez. Azért kerültek bevezetésre az első ember példányok a Földre, hogy: kipróbálásra kerüljenek, kiderüljenek a hiányosságaik és fejlődjenek. Nem a Természet döntötte el, hogy milyen irányba vezesse az embereket, hanem a Felsőbb Teremtők voltak azok, akik az ISTEN elgondolásainak és céljainak megfelelően tették mindezt.

Forrás: Л.А. Секлитова, Л.Л. Стрельникова

Человек золотой расы. Том 1. Создание человека