ÁTSZELLEMÍTÉS

2013.11.06 20:10

Mi az, hogy átszellemítés?

Ez egy nagy fontosságú és titokzatos folyamat, amely minden élettelen dolgot élővé alakít át, amely aztán képessé válik az önálló létezésre, az önálló fejlődésre és a meghatározott cél felé való haladásra.

Az ember a saját földi világát két kategóriára osztotta fel: az átszellemített matériára, vagyis az élőre, amibe magába foglalta az ember világát, az állatokat és a növényeket, és az átszellemítés nélkülire, vagyis az élettelenre: a Földre, a kövekre, a csillagokra, a bolygókra. Vagyis mindazt, ami élesen eltért a saját életformájától, azt az élettelen dolgok közé sorolta. És a számára valamilyen érthetetlen okból kifolyólag, ez a halott természet, élő és átszellemített formákat kezdett alkotni és világra hozni. De azt, hogy az adott formák milyen módon szellemültek át, és milyen módon jelent meg a formákban és a tárgyakban a lélek, azt az ember már nem tudta megmagyarázni. Az ember a világ folyamatainak a magyarázataiban mindig azzal érvelt, hogy a „a természet megalkotta”, ami valójában egyáltalán nem magyarázta meg, hogy a formák hogy jöttek létre és hogyan szellemültek át.  De viszont a természetre való hivatkozással mindig megelégedett és megnyugodott az ember, úgy gondolva, hogy „a természet megalkotta” című frázis az a határ, amely mögé nem léphet át az emberi tudat és nem érthet meg belőle több mindent, mint a több milliónyi növény, állat, hal, madár és a különböző emberi faj bűvészmutatványszerű létrejötte.

Az ember kitalált egy megnyugtató Természeti ábrázolást, amely valamiért okosabbnak bizonyult magánál az embernél is, és a Föld összes átszellemített tárgyánál is.  De vajon milyen módon szellemíti át a természet az alkotásait és egyáltalán átszellemíti-e őket, mindez mindig rejtély maradt. Létezett egy általánosan elfogadott vélemény, miszerint a Természet már rögtön élő formákat hoz létre, amelyet az atomok, a molekulák és génkódok sajátos eljárással történő egyesítésével ér el, de azt, hogy önmaga fejlődésében hogyan jutott el az adott kódok elsajátításához és a teremtéshez, az érthetetlen, és az is, hogy mi célból alkotott ilyen töménytelen mennyiségű élő formát, az is rejtély maradt.

És az ember megpróbálva feleleteket találni számtalan érthetetlen kérdésre, még sokáig tévelygett volna a kitalációinak sötétségében, ha nem maguk a világ, és az ember valós Teremtői döntenek úgy, hogy felfedik az emberiség számára az élet keletkezésének és az élőlények átszellemítésének a titkát. Az ember megdöbbenve értesült arról, hogy magában nem a materiális burok, a fizikai teste van átszellemítve, hanem némely láthatatlan szubsztancia – a lélek, amely másodlagos tényezőként a testet is átszellemítette.

Az átszellemítés titka az ISTEN legnagyobb titkainak az egyike, amelyet még a Sátán sem tud kifürkészni, ennyire gondosan van őrizve ez a titok, de azért léteznek olyan általános tézisek is, amelyek felfedhetők. Mivel a Föld és az emberiség is átmegy egy új orbitális pályára, vagyis átlép egy magasabb fejlődési Szintre, ezért döntött úgy az ISTEN, hogy bevonja az emberiséget a saját igazságába, ez által megpróbálva kitágítania tudatukat, valamint megpróbálva őket átvezetni a környező világ értelmezésének egy teljesen új szakaszába.

Az emberi tudatnak ki kell jutnia a világról szóló materialista elképzelések zsákutcájából és rá kell lépnie a fejlődés új útjára, új fogalmakat és igazságokat kell elsajátítania, és el kell vetnie a régi dogmákat és a hazug teóriákat. Ugyan így tárják fel az iskolában is az elsőosztályosok tudata számára érthető tudást is, viszont az ötödikesek már képesek olyan tudás elsajátítására is, amely a szociális életbe vezető útra vezeti őket. Vagyis minden egyes tanulónak, a saját tudat Szintjének megfelelő tudás van a rendelkezésére bocsájtva.  Hasonlóképpen megy át az emberiség is a megismerés egyik Szintjéről a másikra, és ezért minden egyes alkalomkor Fentről olyan igazságokat tárnak fel a számukra, amelyet az adott fejlődési fokon már képesek és kötelesek is megérteni.

Ezért az adott pillanatban az emberiség már elérkezett az új titkok befogadásához és megértéséhez, amelynek egyike az élettelen dolgok átszellemítése.

Ahhoz, hogy az adott témában ne ismételjük magunkat a dialógusban,    emlékezzünk vissza   „A Felsőbb Világok Titkai” című könyvben  az ISTEN egyik kinyilatkoztatására: hogy az átszellemítés titka csak az ISTEN birtokában van.

Az ISTEN saját maga is végigjárta a fejlődés nehéz útját, és Önmaga sajátította el a különböző típusú lelkek alkotási folyamatát is, valamint azok átszellemítését is. Az önök bolygóján az összes élőlényt és magát a bolygót is az ISTEN teremtette a saját tervező és alkotó Rendszereivel együtt, vagyis először mindent Ő saját maga alkotott meg, tanulta a folyamatokat, majd másokat tanított meg mindarra, amit tudott. Rengeteg munkája volt és egyszerre a több milliónyi különböző kérdéssel egyedül nehezen tudott megbirkózni, ezért kellettek neki a segítők. A saját tudás másoknak való átadása, ami a tanításnak egy bizonyos formája, szükségszerű volt a lelkek fejlődéséhez, és a Hierarchia Szintjein egyre feljebb való emelkedésékhez is. Az ISTEN a Teremtője mindannak, ami a mi Világegyetemünkben és a többi három Világegyetemben létezik, amit azon segítőivel alkotott, akik Őt magát energetikában és erőhatalomban is megközelítették. Az ISTEN tervezett, kitalálta a formákat, célokat tűzött ki, a többiek meg mindezt megvalósították.

Az ISTEN számára a lélek a legnagyobb érték, mert általuk nő és fejlődik maga az ISTEN is. Minél több van belőlük, és minél magasabb a fejlettségi Szintjük, annál gyorsabb az ISTEN evolúciós fejlődése, és ezáltal annál nagyobb erőhatalommal is rendelkezik. Ezért legyen az bármely lélek, vagy akár bármely ember is, aki a fejlődésében visszamaradva az élvezetek hajszolása útjára lép, mindenekelőtt ezáltal magának az ISTENNEK a fejlődését akadályozza meg. Ezért minden embernek tudnia kell, hogy bármit lelkiismeretesen elvégezve és növelve a saját intellektusát, ezt nemcsak a maga számára teszi, hanem az ISTEN számára is, hiszen az ember az ISTEN egyik átszellemített részecskéje.

Az ISTEN létrehozva a lények formáit átszellemíti őket, átszellemíti magát a lélek-matricákat is, amelyek beépítésre kerültek az adott konstrukcióba. ( Az ISTEN olyan formákat is tervez, amelyek nem kerülnek átszellemítésre, de mi most a jövőbeli élő lényekről beszélünk).

Ezért a Földön átszellemítésre kerültek: a kövek, a növények, az állatok, a madarak, a halak és az emberek. Maga a Föld is, mint egy élőlény át van szellemítve, mint ahogy az ISTEN négy Világegyetemében létező összes többi egyéb forma is.

A lélek, és a lélek matrica is laboratóriumokban, a speciális Hierarchikus Rendszerek által kerül megalkotásra (de nem az Orvosi Rendszer segítségével, azért mert az adott Rendszer elkülönült egy önálló Hierarchiába, amely a Rendszert lelkekkel való megtöltése miatt függ az ISTENTŐL, hiszen a lelkeket maga is az ISTENTŐL kapja). A matricák létrehozását az ISTEN Hierarchiájába tartozó Rendszerek végzik.

Miután létrejöttek a matricák, utána rögtön átszellemítésre is kerülnek. Az átszellemítési folyamat az ISTEN legnagyobb titka. Ez az a titok, amelyet a Sátán sem tud, és amely elérhetetlen a számára.

Ámbár a Sátán összes rafináltsága, ravaszsága, körültekintése és esze mellett is furcsának tűnik az, hogy annak ellenére képtelen ezt a titkot az ISTENTŐL kifürkészni, hogy az adott folyamatot megpróbálja megérteni, sőt hasonló matricákat is próbál alkotni, de arra már képtelen, hogy át is szellemítse őket. Pontosan ebből az okból kifolyólag kerül teljesen függő viszonyba az ISTENTŐL, vagyis ahhoz, hogy a Sátán Hierarchiája növekedjen, ahhoz azt új lelkekkel kell megtöltenie. És honnan vegyen vajon lelkeket, ha önmaga képtelen a megalkotásukra? Ezért a Sátán a lelkeket az ISTENTŐL veszi, azokat a lelkeket, amelyekről az ISTEN lemondott. Ezek nemcsak gyilkosok lelkei, hanem más egyéb bűnösök lelkei is.

Azok a selejtes lelkek, akik a saját szándékukból nem akartak felemelkedni, és nem akarták megnemesíteni a saját cselekedeteiket, és akik nem tanulták meg az önzetlenséget, azok a Sátánhoz kerülnek, és pontosan ezért érdekelt a Sátán az emberek lezüllesztésében valamint az élvezetek és a kísértések hálójába való becsábításukban. De a Sátán számára természetesen ez a lélek mennyiség sem elegendő. Ő mindig annyi lelket szeretett volna  birtokolni, amennyit csak akar, és ezáltal senkitől sem függve az egész világegyetem urává akart volna válni. Ehhez viszont lelkekre van szüksége, amelyeknek mennyiségben az egyéni elgondolásainak megfelelően kell egyenes arányban növekedniük. Viszont az ISTEN a Sátánnak csak annyi lelket fog adni, amennyit szükségesnek tart, hogy továbbra is fenntartsa a negatív Rendszer Hierarchja feletti összes elsőbbségét. Ezért nem tudhatja meg a Sátán két okból az átszellemítés titkát:

  1. Az ISTEN az átszellemítés titkát csak a legközelebbi segítőire bízta rá, vagyis tegyük fel, hogy az ISTENI Hierarchia száz Szintből áll, akkor a titkot a kilencvennyolcadik Szint birtokolja, viszont a Sátán a fejlődésében még az ötvenedik Szintet sem érte el. Ebből adódóan még az energetikai konstrukciója is nagyon gyenge, és ezért az alacsony energia potenciáljának köszönhetően sem képes felemelkedni a nagyon magas energiapotenciállal rendelkező világokba.  Őt azoknak a világoknak a matériája egyszerűen megsemmisítheti.
  2. A Sátán függetlenül attól, hogy a titok megismerésére törekszik, viszont a jövőben sem lesz képes az átszellemítés folyamatának az elsajátítására, mert Ő eleve nem azokból az energiákból épült fel, mint amilyenekre az adott folyamathoz szükség van.  Mert az Ő evolúciós fejlődésének az útja az adott folyamattól teljesen más irányba halad. ( Lásd a 6 ábrát)

Forrás: Az Égi Tanítók Titkos Élete című könyv

           www.higher-world.com